เมนูหลัก

ระบบสมาชิก

ฝากร้าน

สมุนไพรไทย
ยาจากพืชสมุนไพร

ปัจจุบัน กระแสความนิยมของโลกได้กลับสู่ธรรมชาติมากขึ้น โดยเฉพาะยารักษาโรค สมุนไพรได้ถูกนำมาพัฒนาทั้งด้านการปลูกและรูปแบบที่ใช้ได้สะดวกและที่สำคัญ มีความปลอดภัย โดยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลำดับ
ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีภูมิปัญญาของไทยมาเองเป็นเวลานาน เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย จึงทำให้ตลาดสมุนไพรในประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลผลิตสมุนไพรจากเดิมที่เก็บจากป่าจำเป็นต้องปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณและ คุณภาพตามต้องการ

ข้อแนะนำในการใช้สมุนไพร

การใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง ควรปฏิบัติดังนี้
1. ใช้ให้ถูกต้น สมุนไพรที่มีชื่อพ้องหรือซ้ำกันมาก และบางท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกัน จึงต้องรู้จักสมุนไพร และใช้ให้ถูกต้น
2. ใช้ให้ถูกส่วน ต้นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ดอก เปลือกผลเมล็ด จะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน บางทีผลแก่ ผลอ่อนก็มีฤทธิ์ต่างกันด้วย จะต้องรู้ว่าส่วนใดใช้เป็นยาได้
3. ใช้ให้ถูกขนาด สมุนไพรถ้าใช้น้อยเกินไป ก็รักษาไม่ได้ผล แต่ถ้ามากไปก็อาจเป็นอันตราย หรือเกิดพิษต่อร่างกายได้
4. ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สด บางชนิดต้องปนกับเหล้า บางชนิดใช้ต้ม จะต้องรู้วิธีใช้ให้ถูกต้อง
5. ใช้ให้ถูกกับโรค เช่น ท้องผูกต้องใช้กับยาระบาย ถ้าใช้ยาที่มีฤทธิ์ฝาดสมาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำข้อมูลพืชสมุนไพร

เพื่อ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรแก่ผู้ที่สนใจพร้อม ข้อมูล การใช้ในตำรายาแผนโบราณทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือก ชนิดพืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาวิจัยด้านต่างๆตามความต้องการ

ที่มา :
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพมหานคร. บริษัท แปลนกราฟิค จำกัด. 2530.
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย. สมุนไพรไทย มรดกไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอน พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). 2540.